Tillsyn Försäkringsförmedling
Akademisk Marknadsanalys AB är registrerade försäkringsförmedlare och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om försäkringsförmedling. Akademisk Marknadsanalys AB står under Finansinspektionens tillsyn även vid förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning avseende fondandelar. Finansinspektionen ska på begäran av Dig som kund eller andra informera om rätten för en anställd på Akademisk Marknadsanalys AB att förmedla försäkringar är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Finansinspektionens hemsida

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag:

IF Skadeförsäkring AB (516401-8102)
106 80 Stockholm
Tel: 0771-43 00 00

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringsbeloppet är den högsta sammanlagda ersättning som If betalar för skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna och räddningskostnader (med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs av annan än Ifs personal).

Den högsta ersättning som kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 250 618 euro per skada eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år, med början 2007.

Den högsta ersättning som kan utbetalas under ett år uppgår till ett belopp som motsvarar något av följande, eller det högre belopp, grundat på förändringar i det europeiska konsumentprisindexet, som Europeiska gemenskapernas kommission tillkännager vart femte år med början 2007:

Minst 2 501 236 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till högst 10
Minst 3 751 854 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början uppgår till mellan 11 och 20
Minst 5 002 742 euro om antalet fysiska personer som omfattas av försäkringen vid försäkringstidens början överstiger 20
Självrisken är SEK 80 000.

 

Ansvarsförsäkringen är tecknad hos följande försäkringsbolag:

IF Skadeförsäkring AB (516401-8102)
106 80 Stockholm
Tel: 0771-43 00 00

Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit.

Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med fondförmedlingen.
Försäkringsbelopp per skadehändelse: EUR 500 000
Försäkringsbelopp per avtalstid: EUR 750 000
Självrisk: SEK 40 000


Tillsyn Investeringsrådgivning
Akademisk Marknadsanalys AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappermarknaden. Som anknutet ombud får Akademisk Marknadsanalys AB marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, placera finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster. Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Eventuella klagomål gällande investeringsrådgivning skall anmälas till Klagomålsansvarig hos Garantum Fondkommission:
Garantum Fondkommission, Box 7364, 103 90 Stockholm
Epost: klagomal@garantum.se

Boka tidIntresseanmälan
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.